top of page

آتش محبت خدا خاموش نمیشودآبهای بسیار آتش محبت خدا را خاموش نتواند کرد. ( غزل غزلها 8 : 7 )

چرا باید در جهانی که روابط انسانی اش بخاطر سردی عواطف و کمبود محبت در حال یخ زدن است مشعل محبت خدا خاموش شود ؟

چرا باید در دنیایی که هرگونه گناهی عریان و آشکار ست. آتش ایمان به مسیح و صلیب پر جلالش زیر خاکستر مصلحت اندیشی پنهان گردد؟

چرا باید صدای پر از امنیت خدا در برابر صدای شیاطینی که میخواهند دنیا را به جهنم ناامنی تبدیل کنند خاموش شود؟

چرا باید شعله عشق به عیسی مسیح که تنها مظهر صلح و سلامتی و محبت است در دنیایی که صدای وحشتناک جنگ جهانی واضح تر از هر زمانی به گوش میرسد خاموش شود؟

چرا باید پیغام نجاتبخش مسیح در جهانی که قتل و تجاوز و غارت اموال ملت ها را فضیلت اخلاقی و قانون الهی و تکلیف دینی میدانند کم رنگ و بی رنگ شود ؟

چرا باید خبر شفای نامحدود مسیح در دنیایی که ساکنانش از زخم نارفیق و انواع مرض های فکری و روحی و روانی بخود مینالند مخفی بماند ؟

واقعا چـــرا ؟

جواب واقعی این سوالات در دست آرزوهای شیرین و رویاهای زیبای شما برای نسل فردای خودتان است . از خدا بپرسید " سهم من در خوب شدن حال امروز دنیا و بهتر شدن حال دنیای فردای فرزندانم چیست ؟

"ترسان مباش، بلکه سخن بگو و خاموش مباش" ( اعمال 18 : 9 )

این پیغام خدا برای تمام نسلهاست

جلیل سپهر


コメント


bottom of page