top of page

آنانیکه دیگر با ما نیستنددیدن جای خالی آنانیکه با ما بودند و دیگر نیستند خیلی سخت و درد آور ست و جای خالی شان را با هیچ شخصی و هیچ چیزی نمیتوان پر کرد . زیرا خدا از هر شخصی فقط یکنفر آفریده و خاطرات خاصی که با آنها داریم با هیچ شخص دیگری قابل تکرار نیست . هیچکس جایگزین هیچکس نخواهد شد .

تنها راه تحمل کردن نبودن این عزیزان اینست که :

بیاد اوقات خوشی که در کنارمان بودند عمیقا شکرگزاری کنیم.

از خداوند برای وجودشان و خاطرات خوشی که از آنها داریم قدردان باشیم .

از یادآوری نیکویی هایشان انگیزه ای برای نیکو بودن بجهت دیگران بگیریم .

روش و نگاه زیبایشان را به درسی و چراغی برای ادامه زندگی تبدیل کنیم .

در اوج دلتنگی به این حقیقت شیرین فکر کنید :

قرار نیست کسانیکه دیروز بما شادی و شور و نشاط زندگی دادند. امروز با یادآوری خاطراتشان این شادی و شور و نشاط را از ما پس بگیرند و باعث یاس و ناامیدی و دلشکستگی ما بشوند . افسردگی ما اراده آنها نیست .

نگذارید آنانیکه بودنشان شما را بلندکرد . نبودنشان شما را زمین بزند .

نگذارید خاطرات شیرین آنها تلخی امروز شما بشود .

نگذارید ارزش خاطراتتان به بی ارزشی روزهایتان تبدیل شود .

نگذارید دوست داشتن آنها به نفرت از زندگی بینجامد .

نگذارید خاطرات پیروزی دیروزتان با شکست فرصتهای امروزتان تمام شود .

بیایید « غم روز های نبودنشان » را با یادآوری خاطرات خوش مهربانی هایشان در حضور خدا به « شادی روزهای بودنشان » تبدیل کنیم

جلیل سپهر


Comments


bottom of page