top of page

آنچه بکاریددر سال ۱۹۱۲ مردم توکیو به شهر واشینگتن ۳۰۰۰ درخت ساکورا هدیه دادند. از آن زمان سالانه در فصل بهار که این درختان شکوفه ‏می زنند و سمبلی از فرهنگ و تمدن ژاپنی ها را درقلب واشینگتن نمایان میسازند، صدهاهزار نفربه دیدن این شکوفه ها میآیند و در مورد زیبایی های ژاپن سخن میگویند. ‏

امروز درمراسم ترحیمی شرکت کردم که هر چند دروسط هفته بود .بیش ازدویست نفرازمحل کار خود مرخصی گرفته و با احترام شرکت کرده بودند درحالیکه این شخص نه معروف بود نه ثروتمند . نه شغل مهمی داشت و نه جایگاه سیاسی و فرهنگی و هنری واجتماعی. اما او درمدت حیات کوتاه خود حداکثرمهربانی و خدمت را سخاوتمندانه در زندگی دیگران کاشته بود و تمام خاطراتی که بیان شد در مورد لطف ومحبت وصداقت و سادگی او بود که بیدریغ آنچه ازدستش برمیآمد برای همه انجام داده بود

طریق نفوذ درقلب دیگران کاشتن نیکویی های خود درزندگی آنها ست. با پول میتوان نظرمردم را خرید. با بحث میتوان مردم را قانع کرد . با زورو تهدید میتوان افراد را کنترل کرد ولی نمیتوان به قلبشان وارد شد. تنها طریق دل افراد را بدست آوردن نهال نیکویی در دل آنها کاشتن است

مسیح گفت : آنچه بکارید همان را درو خواهید کرد

جلیل سپهر


תגובות


bottom of page