top of page

آیا یک مسیحی میتواند در مورد دیگران اظهار نظر کندعیسی مسیح بعد از قیام کردن از پطرس که او را سه بار انکار کرده بود سه بار پرسید :

 " پطرس آیا مرا دوست داری ؟ "

در واقع مسیح اشاره به ثبات شخصیتی پطرس کرد و مسیر زندگی روحانی . وظیفه خدمتی و نقش مسئولیت های زندگی اش را به او گوشزد میکرد . ناگهان پطرس دید که یوحنا شاگرد دیگر مسیح دارد از عقب آنها میآید پس با یک حس کنجکاوی پرسید :

مسیح نظر تو در مورد یوحنا چیست ؟ آینده یوحنا چه میشود ؟

مسیح نگاه پرمعـنایی به پطرس کردو گفت: این مسئولیت تو نیست بعبارتی رسـما گفت به تو مربوط نیست که یوحنا و یوحنا ها کی هستند ؟ و چی میکنند ؟ و به کجا میروند ؟ و چه خواهند شد؟

آنچه بتو مربوط ست اینست که مسئولیت و خدمت و موجودیت خودت را بشناسی .در واقع نظر دادن در مورد خوب یا بد بودن عقاید دیگران کار تو نیست بلکه آنچه بتو مربوط میشود اینست که از عقب من بیایی و مرا پیروی کنی . انجیل یوحنا فصل21 آیات 15 تا 22

بنابر این امروز هم مسئولیت مسیحیان نظر دادن در مورد حتی یوحناهای مسیحی هم نیست چه برسد به عقاید و دیدگاههای غیر مسیحی

مسیحی تنها میتواند :

در مورد خداوندش نظر بدهد که در یوحنا 14 : 6 فرمود : من را ه و راستی و حیات هستم هیچکس نزد پدر جز بوسیله من نمیتواند بیاید

مسیحی تنها میتواند:

در مورد ایمانش نظر بدهد که در عبرانیان 2 : 3 میفرماید : پس ما چگونه رستگار شویم اگر از چنین نجاتی عظیم غافل بمانیم ؟

مسیحی تنها میتواند:

در مورد طریق نجات عظیمی که ادعا میکند نظر بدهد که در دوم قرنتیان 5: 17 میفرماید : پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه ایست چیزهای کهنه در گذشت اینک همه چیز تازه شده است

بیشتر از این نظر شخصی است، مسیح با تاکید تعلیم داد. مسیحیان باید مواظب و مراقب بد یا خوب بودن رفتار و هویت خودشان باشند و نه دیگران

برای ما مسیحیان بعنوان شاگرد مسیح بیشتر از رفتار دیگران تمرکز روی نوع رفتار خودمان در ایمان به مسیح مهم است . وظیفه ما اظهار نظر در مورد اینکه چه کسی و چه عقیده ای محبوب یا مطرود است نیست

آنچه بما مربوط است اینست که کلام خدا در دوم قرنتیان 13 : 5 میفرماید : خود را امتحان کنید که در ایمان هستید یا نه ؟ خود را باز یافت کنید آیا مسیح در شما هست یا نه ؟ موفق باشد

جلیل سپهر

Comments


bottom of page