top of page

ارزش شما درهدف از خلقت شماستحیف شماست که از بی کسی پناه ببرید به هر کسی.

حیف شماست که از تنهایی بگویید: لنگ کفش هم در بیابان نعمتی است.

حیف شماست که از ترس تایید نشدن بگویید: خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.

حیف شماست که از ناچاری بگویید: دستـت چـو نمی‌رسد به بی‌بی دریاب کنیز مطبخی را.

.

خدا برای زندگی شما هدفی دارد. برای نان و آب روزانه شما روشی دارد.

اگر مجردید خدا برای ازدواج شما شخص مناسبی دارد .

اگر در مشکلات هستید خدا برای شما راه حل خاصی دارد .

اگر گرفتار کمبودها هستید خدا برای برکت دادن شما طرح‌های شگفت‌انگیزی دارد.


باورکنید حیف شماست همرنگ جماعت‌های حزب باد و بوقلمون‌صفت و نان به نرخ

روز خور شوید. هرگز از متفاوت بودن خود رنج نبرید. با همرنگ این و آن شدن هیچوقت توقعات تمام نشدنی آنها را برآورده نخواهید کرد ومشکلاتتان حل نخواهد شد. همیشه سعی کنید اولین خودتان باشید نـه دومیـن دیگران . بعبارتی اصل خـودتان باشید نـه کــپی دیگران .


خـدا بـا بیرون آوردن قوم از مصرهدف رساندن آنها به ʺسرزمین وعدهʺ را

دنبال می‌کرد. از ایمان شـما هم هدف رسیدن به وعده‌هایش را دنبال می‌کند.


خدا چهل سال در بیابان احتیاجات قوم را مهیا کرد تا هرگز بدنبال هیچ لنگه کفشی در بیابان نباشند و بخاطر تنهایی به هیچ‌ کسی پناه نبرند و همرنگ هیچ جماعتی نشوند. خیلی حیف شماست که مهره شطرنج ، تسبیح دست و عروسک خیمه شب بازی دیگران باشید. شما در نوع خود منحصر بفـرد و به اندازه کافی ارزشمندید .


ارزش خودتان را در بهایی که مسیح برای شما بر روی صلیب پرداخت کرده ببینید.نه جماعت‌هایی‌که بدنبال امـت، پیرو، مرید، فدایی، طرفدار، هوادار و سیاهی لشکر میگردند

.

شـما در مقام یک انسان "خـزانه خاص رویاهای دل خـدا هستید " هـرگز بـه

کمتر از حــد‌اکثرخـودتـان قانـع نباشید.

جلیل سپهر

Comments


bottom of page