top of page

" از ایــن رانــده و از آن مــانده "یهودا یکی از شاگردان مسیح در فاصله چند روز در دو مراسم شرکت کرد و با هر دو طرف عهد بست .عهد اول با روسای کاهنان یهود بود که در برابر سی پاره نقره عهد بست مسیح را تسلیم آنها کند و عهد دوم با مسیح در شام آخر بود که عهد بست تا نسبت به او وفادار بماند .

مسیح گفت هیچکس نمیتواند دو آقا را با هم خدمت کند . چه حکایتی ست حکایت شریک دزد و رفیق قافله بودن . باید امروز از عاقبت یهواد درس مهمی بگیریم تا به سرنوشت او دچار نشویم . او هرگز نتوانست در هیچکدام از دو عهدی که بسته بود با لذت و خوشی و رضامندی و وفاداری زیست کند بلکه گرفتار بــلای از ایــن رانــده و از آن مــانده شـد.

او بعد از شکستن عهد دوم خود که وفاداری به مسیح بود از عهد اول با کاهنان یهود پشیمان شده و سی پاره نقره را پس داد و با طناب وجدانی که اگر چه پشیمان شد ولی برای توبه و بازگشت هیچ قدمی بر نداشت و خود را حلق آویز کرد.

درمان مشکل چیست ؟ اگر امروز هر کدام از ما در هر نوع روابط و شرایط مشابهی با یهودا و یا حتی بدتر از آن قرار گرفته باشیم جای امید بخشش و پذیرفته شدن و جبران کردن وجـود دارد زیرا که خدا در برابر طناب دار محکومیت یهودا که خود را حلق آویز کرد صلیب بخشش عیسی مسیح را قــرار داده است که برای ما و بجای ما مصلوب شد تا با ایمان به آن دیگر مجبور نباشیم برای رهایی از ثمرات دوگانه زیستی راه یهودا را برویم .

طناب محکومیت یهودا یـــا صلیب آمرزش مسیح ؟ انتخاب با من و شماست ما میتوانیم آزادانه یکی از آنها را انتخاب کنیم .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page