top of page

از روی شمشیر یا از زیر صلیب ؟
نوع نگاه ما به مسائل زندگی مفهوم آن و نوع تفسیر ارزش و معیارهای ما را دگرگون میکند . به ماجرای شمعون قیروانی در جمعه صلیب دقت کنید

درآنروزبخاطر عمق جراحت شلاق های تیغ داری که بر مسیح زده بودند او به زمین افتاد. سربازان شمعون را مجبور کردند صلیب مسیح را بردارد و آنرا از سرازیری کوچه های اورشلیم تا سربالایی های تپه جلجتا حمل کند . ( رهگذری شمعون نام از اهل قیروان که پدر اسکندر و روفــس بود را مجبور ساختند که صلیب عیسی مسیح را بردارد ) مرقس ۱۵: ۲۱

نکته مهم

در آنروزدرحالیکه همه از بیرون به صلیب مسیح نگاه میکردند شمعون تنها کسی بود که مانند مسیح به شرایط نگاه کرد و این برای او فرصتی شد که تاثیر ارزشمندی بر زندگی او و فرزندانش گذاشت

تاثیر اول

در تاریخ ثبت شد او تنها کسی ست که در آنروز صحنه ها را مانند مسیح از زیر صلیب نگاه کرد

تاثیر دوم

او پسرانش اسکندر و روفـس را تشویق کرد که همواره از زیر سایه صلیب مسیح، به شرایط زندگی نگاه کنند تا بتوانند مثل مسیح فکر کنند

سال ها بعد پسرش روفــس در کنار پولـس رسـول، مسیح را خدمت کرد و مانند پدرش دنیا را از زیر سایه صلیب مسیح مینگریست به طوری که پولس در نامه ای به روم می نویسد، او برگزیده خدا ست و مادرش را مادر خودش خطاب کرد ( به روفــس برگزیده در خداوند و مادر او که مادر من است. سلام برسانید. رومیان ۱۶: ۱۳

امروز همه ما، در برابر یک حق انتخاب مهم و سرنوشت ساز قرارگرفته ایم که از زیر صلیب پر از رحمت عیسی مسیح به دنیا نگاه کنیم یا از تیغه شمشیر بیرحم سربازان رومی

به یقین ازهرزاویه ای که به زندگی نگاه کنید درصحنه های قابل دیده شدن همان زاویه زندگی خواهید کرد. چه از روی شمشیر زخم زننده سربازان رومی که به دنبال غارت اموال مردم بودند و چه از زیر صلیب شفا دهنده مسیحی که با ایثار جانش محبت دل ها را بخود جذب نمود

جلیل سپهر

Comments


bottom of page