top of page

اسب ها وحشی نیستند


در خیلی از مناطق امریکا هنوز هم اسب های آزاد وجود دارند که آزادانه در طبیعت زندگی می کنند. اما انسان ها به آنها می گویند اسب های وحــشی!


چرا اسب آزاد را می گویند اسب وحشی؟

چون دست آموز انسان ها نیستند.

چون با خواسته های انسان ها تربیت نشده اند.

چون موافق میل انسان ها زندگی نمی کنند.

چون آداب و ضوابط انسان ها را رعایت نمی کنند.


ولی اسب های آزاد بی تربیت نیستند. آنها قواعد، تربیت و ضوابط گله را رعایت می کنند. آنها به طور غریزی و از طریق زندگی در گله برای زندگی در طبیعت تربیت می شوند و قانون طبیعت را کاملا رعایت می کنند، فقط نوع تربیت ما را ندارند و انسان ها به آنها می گویند اسب وحشى!


همینطور ما انسان ها نسب به يكديگر نظر می دهیم.

هرکس که ایمان ما را قبول نداشته باشد می گوییم بی ایمان.

هركس تربيت ما را نداشته باشد می گوییم بی تربیت.

هرکس در سطح ما نباشد می گوییم بی کلاس.

هرکس به اندازه ما آرایش نکرده باشد می گوییم زشت.

هرکس از ما عقب تر باشد می گوییم عقب مانده.

هرکس معلومات ما را نداشته باشد می گوییم بی سواد.

هرکس چیزی را که ما می فهمیم نفهمد می گوییم نفهم.


در حالی که همه انسان ها تخصص، سواد، استعداد، توانایى و باور های متفاوت خودشان را دارند. هیچ کس بی تربیت، بی ایمان، بی استعداد و بی سواد نیست. ما انسانها فـقط متفاوت از يكديگريم. همین


یادمان باشد در نظر کسی که از پشت کوه آمده ما نیز پشت کوهی هستیم. منتهی هر کدام از یک طرف کوه، به طرف دیگرش رفته ایم.


فکرمی کنید اسب های آزاد به انسان هایی که تربیت گله آنها را ندارند و قواعد و ضوابط آنها و طبیعت را رعایت نمی کنند چه می گویند؟ انسان آزاد ؟ یا انسان با تربیت ؟

جليل سپهر

Commentaires


bottom of page