top of page

الماسی از سنگ خارا


زنده ماندن . رشد کردن و سر پا ایستادن در شرایط سخت هیچ ربطی به شانس و تقدیر و امکانات و تعریف و تشویق شنیدن ها ندارد. بلکه بخاطر نوع هویت مقاوم و سازگارشما با شرایط سخت ست

خداوند میفرماید : روی ترا مانند الماس ازسنگ خارا سخت تر گردانیدم پس از شرایط مترس و هراسان مباش.( حزقیال 3 : 9 )

اما اگر سنگ خارا به شیشه نازکی تبدیل شود طبیعتا هویتی ظریف و شکننده پیدا خواهد کرد و دراولین برخورد به کوچکترین سنگ شرایط خواهد شکست . نوع فکر و نظری که درمورد خودتان دارید نوع زندگی شما را معلوم میکند. براستی شما درمورد خودتان چه گمان و فکر و نظری دارید؟

به قول اقبال لاهوری

سنگ تا در خود گمان شیشه کرد

شیشه گردید و شکستن پیشه کرد

جلیل سپهر


Comments


bottom of page