top of page

اما بعد از صلیب و قیام
درس عبرت مهمی در سرنوشت عاملین به صلیب کشیدن مسیح وجود دارد که باید ازآن درس بگیریم تا مجبوربه تکرارش نشویم

آنچه بکارید همان را درو میکنید ( غلاطیان 6 : 7)

درو کردن آنچه میکاریم یک قانون ست نه یک نظریه و آرزو.


لطفا به سرنوشت این افراد توجه کنید

1- شیطانی که مانند مار پاشنه پای عیسی را نیش زد سرش در زیر پای صلیب کوبیده شد

2- یهودايى که مسیح را به سی پاره نقره فروخت قبل از مصلوب شدن مسیح خودکشی کرد

3- کاهنانی که درشورای فرمایشی مسیح را محکوم کردند درآینده توسط حمام خونی که پیلاطس براه انداخت قتل عام شدند

4- مابقی کاهنان ازترس لباس مذهبی را درآورده ریش ها را تراشیده گفتند بگویید ما مرده ایم و در زیرزمینی ها پنهان شدند

5- مردم جاهل ومتعصبی که با رای و فتواهای کاهنان فاسد تحریک و هیجان زده شده و باراباس راهزن را برمسیح ترجیح دادند چندی بعد بخاطر شورش همین باراباس گرفتارغضب رومیها شده و خانواده هایشان بخاک و خون کشیده شد وسربازان روم بخاطر تحقیر آنها خوکی را کشته وارد معبدشان کردند

6- پیلاطسی که با وجود آگاهی ازبیگناهی مسیح بخاطر منافع شخصی فرمان مصلوب شدنش را داد سالها بعد توسط امپراطور روم با خفت و خاری ازهر گونه مقامی عزل شد و به اتریش تبعید گردید و در وین خودکشی کرد

7- آنانیکه درلحظه دستگیری مسیح با بی وفایی او را ترک کرده گریختند بعد از قیام با شرمساری به پای او افتاده توبه کردند


آن عمل کــز آدمی سـر میزند

مزد آن اندر پی اش در میزند


همچنین

آنانیکه دانیال را به چاه انداختند خودشان فردا به همان چاه افکنده و توسط همان شیرهای گرسنه خورده شدند

آنانیکه برای شدرک و میشک و عبد نغو آتش برپا کردند خودشان درهمان آتش که از کوره بیرون آمده بود سوختند

هامانی که برای مردخای چوبه داری برپا کرد خودش برهمان داری که بپا کرده بود آویخته شد

آنانیکه یوسف را به چاه انداختند روزی جلوی پای او با فلاکت و از ترس جانشان به زمین افتادند

فرعونی که فرمان داد پسران قوم را به رودخانه نیل بیندازند خودش و لشکر و ششصد ارابه جنگی اش به دریای سرخ افکنده شد


اینست درس عبرت تاریخی برای همه کسانیکه فکر محو کردن نام عیسی مسیح و جلوگیری از ملکوتش را داشتند و گمان کردند با یک پیغمبر. یک مذهب . یک فرقه . یک جنبش انقلابی و یا یک حرکت سیاسی روبرو میباشند .


آنها نفهمیدند عیسی مسیح کلمه زنده خداست که بخاطرنجات ازگناهان به میان ما آمده وهمه دشمنانش را روی صلیب بخشیده . آنها گرفتار ثمره کارخودشان شده اند نه انتقام خدا.آنها در زیرهمان درختی نابود شدند که خودشان بذرش را کاشتند.


روزی یک بومی استرالیانی بومرنگی را بدستم داد و گفت زندگی مانند این بومرنگ ست هرچه را بطرف دیگران پرت کنی مانند این بومرنگ به همان سرعت بطرف خودت برمیگردد. بنابرین مواظب چیزهایی که بطرف دیگران پرت میکنیم باشیم آنها دیر یا زود بطرف خودمان برمیگردند . ( آنچه کنی بخود کنی گر همه نیک و بد کنی )


جلیل سپهر

Comments


bottom of page