top of page

انگیزه ها مهمترند


مهاجرت اگر بخاطر هوس رسیدن به لـذتهـای لجام گسیخته باشد فاجعه است . مهاجرت اگر بخاطر رسیدن به رویاهای هالیوددی باشد فریب محض است . مهاجرت اگر بخاطر فرار از زیر بار مسئولیت ها باشد فقدان شرافت ست. مهاجرت اگر بخاطر رفـــع تمام مشکلات زندگی باشد باطل است .

اما اگر مهاجرت بخاطر دفـاع از حریم مقدس حقوق انسانی و حفظ ارزشهای الهی مانند آزادی بیان و آزادی عقیده و آزادی سلیقه و حق انتخاب برای نوع زندگی باشد یک شهامت قهرمانانه و یک حرکت شرافتمندانه و یک قــدم ایمان و یک انتخاب مقدس است .

خدا بعنوان خالق آزادی شخصا قافله سالار قافله مهاجرینی ست که بدنبال یک لقمه آزادی و مخصوصا برای بوجود آوردن فرصت ها و خلق کردن شرایطی بجهت تحقق رویاهای نسل بعد از خودشان . خودشان را به آب و آتش زده اند . جلیل سپهر

Commentaires


bottom of page