top of page

اوج آرامی در عمق طوفان


اوج آرامی در عمق طوفان

بیایید نگاهی به سکوت معنی دار و غیرقابل وصف یک مادر در برابر صحنه های پراز درد مصلوب شدن پسر جوانش بیندازیم.

مادری که می شنود افرادی که در مورد پسرش می گفتند هوشیانا، امروز می گویند: مصلوبش کن و او «ســکوت می کند.» مادری که می بیند نزدیک ترین دوستان فرزندش در هنگام مشکلات او را ترک می کنند، و او «ســکوت می‌کند.» مادری که می بیند دولت، پسرش را بیگناه می داند ولی از او در برابر کاهنان دفاع نمی کند و او «ســکوت می‌کند.» مادری که می بیند پسر بیگناهش را با شلاق و تحقیر مانند یک مجرم به صلیب می کشند و او «ســکوت می‌کند.»

دلیل این همه خویشتن داری و سکوت مریم چیست؟

لطفا به آیات زیر توجه کنید: پسرت تا به ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را هیچ انتها و هیچ پایانی نخواهد بود. (لوقا ۱ : ۲۶ - ۳۲)

تولد پسرت بشارت خوشی عظیمی است برای نجات قومش. (لوقا ۲ : ۱۰ - ۱۷)

تو در میان زنان مبارکی و ثمره رحم تو بعنوان خداوند مبارک است. (لوقا ۱ : ۴۱)

پسرت نوری است که کشف حجاب از کوری روحانی ملت ها خواهد کرد. (لوقا ۲ : ۳۲ - ۳۴)

مادر عیسی تمامی این آیات و همه اموری که در باره فرزندش شنیده و دیده بود را با ایمان پذیرفته و در خاطر خود نگاه می داشت. (لوقا ۲: ۵۱) کلید اصلی سکوت و آرامش در مشکلات همین است. شنیدن، ایمان آوردن، و در خاطر خود نگاه داشتن وعده های کلام خدا.

وقتی کلام آرامش بخش خدا را با ایمان در خاطر ناآرام خودمان نگاه داریم آن وقت دیوارهای ناآرامی در ما فرو می ریزد. در طوفان ها به اندازه باوری که به وعده حفاظت خدا دارید آرامی را تجربه خواهید کرد.

حلیل سپهر


bottom of page