top of page

بازگشت به مدارس مبارک


در این هفته دانش آموزان و دانشجویان عزیزمان به مدرسه برمیگردند و سال جدید تحصیلی را به امید خدا آغاز میکنند. ضمن تبریک به این عزیزان دعا میکنیم در هر کشوری که هستند زیر چتر حفاظت دستهای زور آور خدا باشند و سال تحصیلی خود را با امنیت و تندرستی و شادمانی و موفقیت به پایان برسانند و در کنار کسب اطلاعات بیشتر رویای الهی خدا را برای هدف زندگی شان دریافت کنند و در نسل خودشان صدای ندا کننده باشند .


همچنین برای خانواده های ایشان دعا میکنیم که همواره مبارک خدا باشند وبرای تامین مخارج وهزینه های تحصیلی فرزندانشان شرمنده و نیازمند دست کسی نباشند و خدای مهیا کننده نان کفاف روزانه آنها را سخاوتمندانه در هر روز به آنها عطا کند.


برای دانش آموزان و دانشجویانی دعا میکنیم که خودشان و یا خانواده شان درگیر بیماری و یا سایر مشکلات اجتماعی و خانوادگی هستند تا ازحضور پر جلال خدا شفا و رهایی الهی را دریافت کنند . بنام مسیح آمین

حلیل سپهرComments


bottom of page