top of page

باشه هر چی تو میگی


باشه هر چی تو میگی! معذرت میخوام، اشتباه کردم! خوب شد؟ حالا راضی شدی؟ مگه نگفتی باید معذرت بخوای؟ خیلی خوب، منم معذرت خواستم دیگه، دلت خنک شد؟ حالا دیگه چی میخوای؟ بیا دست بده با هم آشتی کنیم. نظر شما در مورد معذرت خواهی بالا چیه؟ آیا این شخص حقیقتا از اشتباهش آگاه شده و دارد با تمام وجود معذرت خواهی می‌کند؟ آیا او با صداقت کامل به دنبال صلح و آشتی است؟ یا اینکه با ترفند به دنبال راه حل موقتی برای رفع مشکل می گردد و دارد موضوع را کاملا ماست مالی می‌کند؟

این روش همه افرادی است که از «جواب مسئله» قاصر می‌باشند و با زرنگی تلاش می‌کنند که «صورت مسئله» را پاک کنند.

مواظب چنین توبه های مصلحتی، فریبکارانه و متظاهرانه باشید. معذرت خواهی بدون جبران خسارت وارده و ترمیم ضربه هایی که زده شده، پوچ و بی معنی است. خدای بخشنده نیز بدون پرداخت مزد گناه هرگز هیچ کسی را نبخشیده است. معنی صلیب عیسی مسیح، یعنی پرداخت مزد گناه. صلیب، علامت مسیحیت بر سردر اماکن مسیحی نیست. صلیب سند رهایی همه ساکنان جهان است که بوسیله خون پر بهای مسیح، بر روی آن پرداخت شده است که وقتی آن را بپذیرند و حتما از گناهانشان دست بردارند و در جهت مخالف اشتباهاتشان قدم بردارند، شامل حالشان می گردد. توبه، بدون ترک گناه یک ترفند است. لطفا به دست هایی که برای آشتی بعد از ضربه زدن به طرفتان دراز می شود بیشتر دقت کنید.

جلیل سپهر

Comments


bottom of page