top of page

برآورد مخارج بنا کردن خانه


برآورد مخارج بنا کردن برج (لوقا ۱۴: ۲۸ - ۳۰)

گاهی در گوشه کنار شهر با ساختمان های نیمه تمامی روبرو می شویم که به حال خود رها شده اند. گاهی اعترافاتی می شنویم مانند: “وسط کار مانده ام یا توانایی تمام کردن این کار را ندارم.” بزرگترین علت وجود این گونه ساختمان های نیمه کاره و یا این گونه اعترافات منفی، عدم محاسبه دقیق و برآورد هزینه اتمام کارست.

مسیح گفت: وقتی می خواهید برحی بنا کنید ابتدا محاسبه هزینه تمام شدنش را بکنید وگرنه قادر به اتمامش نخواهید بود.

او خودش وقتی بنای کلیسایش را بر روی صخره شروع نمود، ابتدا برآورد هزینه تمام کردنش را کرده، و نمی گذارد دروازه های جهنم بر کلیسایش پیروزی پیدا کنند. (متی ۱۶ : ۱۸)

زیرا که معمار داناست و معمار دانا می داند چگونه بنا کند تا آن را پیروزمندانه به اتمام برساند. (اول قرنتیان ۳ : ۹)

او در ابتدای خدمتش گفت: “من آمده ام تا عدالت را تمام کنم.”

(متی ۵ : ۱۷)

و بعد از سه سال و نیم بر روی صلیب گفت: “تمام شد.”

(یوحنا ۱۹ : ۳۰)

بیاد داشته باشیم

خدا قوم بدون قایق را در دریای سرخ بحال خود رها نکرد.

خدا گوسـفـنـدان را در میـان گرگ هــا بحال خود رها نکرد.

خدا دانیال را در چاه شیران درنده خو بحال خود رها نکرد.

خدا دوســـتان دانیال را در میان آتــش بحال خود رها نکرد.

ما چقدر کارهای نیمه کاره داریم؟

چقدر در قسمتی از زندگی کم آورده ایم؟

چقدر حرف هایی زده ایم که نتوانستیم عمل کنیم؟

چقدر طرح های روی دست مانده و رویاهای برباد رفته داریم؟

بگذاریم آنچه شریر در زندگی ما شروع کرده، آنچه شرایط سخت روزگار در زندگی ما شروع کرده، آنچه خودمان با انتخاب های اشتباه در زندگی شروع کرده ایم، را او با محاسبات دقیقش تمام کند. مسیح کارهای نیمه کاره ما را زیبا، پیروزمندانه، با افتخار، آبرومندانه و شرافتمندانه تمام خواهد کرد.

او نه تنها اول است، بلکه آخر نیز می‌باشد. او ابتدا و انتهاست. به عیسی مسیح بعنوان معمار دانا اعتماد کنید، و هر روز مانند پولس رسول در دوم تیموتائوس ۱ : ۱۲ اعتراف کنید : “می دانم به کی ایمان آورده ام و مرا یقین است که او قادرست تا امانت مرا تا به روز آخر حفظ کند.” آمین!

جلیل سپهر

Comments


bottom of page