top of page

برگ برنده فرعون


​​

"فرعون برای کنترل کردن قوم آنها را مشغول خشت سازی با کاه و سایر کارهای سخت و ظالمانه کرد. اما کاه مورد نیاز خشت سازی و سایر مایحتاج آنها را قطع کرد تا برای تهیه آن پراکنده شوند و فرصت اعتراض به محرومیت از آزادی و قتل پسرانشان را نداشته باشند زیرا فرمان داده بود پسرانشان را بکشید. " (خروج 1 : 8 تا 16 ) همچنین ( خروج 5 : 6 تا 18 )

راز طولانی شدن بقای فرعون در نوع متفاوت فکر کردن و متفاوت تصمیم گرفتن او با نوع فکر و تصمیم قوم خدا نسبت به شرایط زندگی بود

فرعون بخاطر وحشت و ترس از دست دادن قدرت باید بین بودن یا نبودنش تصمیم میگرفت . اما قوم بین بدست آوردن کاه برای ساختن خشت یا محروم شدن از منافع شخصی تصمیم میگرفتند و این بزرگترین برگ برنده و راز طولانی بودن مدت حیات فرعون بود

بعبارتی پیدا کردن کاه برای ساختن خشتی که هر روز باید می ساختند نهایت آرزو و اوج پیروزی قوم بشمار میآمد و فقط به تامین مایحتاج شخصی شان فکر میکردند نه به رهایی یک قوم سالها به اسارت و بردگی گرفته شده

بقول مارتین لوتر کینگ

" فرعون‌ها نمی‌توانند برده‌ها را به وجود آورند. این برده ها هستند که فرعون ها را می سازند"

ما هم فرعونهایی داریم که بنوعی اسیرمان ساخته اند و تا وقتی که پیروزی مان تنها در رفع مشکلات شخصی و تامین نیازیهای فردی مان خلاصه شود . همین آش و همین کاسه ست

چنانکه برای چهار صد و سی سال فرعون ها عوض شدند . نسل قوم هم عوض شد ولی هیچ تغییری در کفه ترازوی ظالم و مظلوم بوجود نیامد

تا روزی که خدا توسط موسی قوم را به متفاوت اندیشیدن تشویق کرد و به آنها فهماند که یک قوم هستند نه یک فرد و تا کل قوم رها نشود هیچکدام آنها و نسلهای بعد از آنها امنیت نخواهند داشت . من و شما هم جزئی از کل یک اجتماع هستیم و تا حال اجتماع خوب نشود حال ما هم خوب نخواهد شد

جلیل سپهر


Comentarios


bottom of page