top of page

« بـرنج قــد نکـشـیده »‎


سالها قبل . بعد از کریسمس شخصی را در خیابان دیدم گفت : آقا ما امسال در جشن کریسمس شما شرکت کردیم خیلی جالب بود. گفتم : خیلی خوشآمدید نظرتان در مورد کریسمس امسال چیه ؟ گفت : والا خدا وکیلی همه چیز خوب بود ولی برنج تان خیلی قد نکشیده بود گفتم : آیا این همه تاثیری ست که میتوان از پیغام کریسمس دریافت کرد؟

چقدر خوب است ما نیز از خودمان بپرسیم : من امسال چه تاثیری از مفهوم تولد عیسی مسیح در نوع نگاهم به شرایط زندگی دریافت کره ام ؟

هدف تولد مسیح تغییر مسیر زندگی و تبدیل وضعیت نابسامان انسانهای رو به نابودی رفته . و برگردانیدن انسان رانده شده به جایگاه ارزشمند اولیه اش به حضور خدا ست . انسانی که قبل از گناه میتوانست بدون ترس و خجالت و احساس گناه مستقیما با خدا مصاحبت داشته باشد .

لطفا در خانواده بعنوان همسر و یا والدین با صبر و حوصله و مهربانی از یکدیگر در مورد برداشت شان از مفهوم کریسمس و تاثیری که تولد مسیح و نقشی که کلمه زنده خدا در زندگی شخصی آنها گذاشته سوال کنید .

بدون تحمیل نظرتان برایشان توضیح دهید که هدف واقعی کریسمس چیست ؟ بگذارید نیاز به تجسم کلمه خدا در زندگی خود را درک کرده و در موردش تعمق کنند و هر وقت صلاح دانستند پیرامون ایمان به مسیح آزادانه تصمیم بگیرند .

فرزندان ما باید بدانند ایمان به کلمه خدا بعنوان « تنها طرح غلبه بر گناه » بزرگترین نیاز ما و آنهاست . زیرا نتیجه زندگی بدون « کلمه خدا » به جهنم رفتن نیست بلکه یک عمر در جهنم زیستن است .

به یقین اگر نسل های پیشین بجای تاکید بر روی نوع مراسم کریسمس موضوع لزوم ایمان به تجسم کلمه زنده خدا در تولد عیسی مسیح را برای فرزندانشان جا میانداختند . امروز نسلی مبارک تر و دنیایی زیباتر و اجتماعی امن تر داشتیم . بیایید ما امروز اشتباه نسل های گذشته را تکرار نکنیم .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page