top of page

به جهت اهل خانه ات کشتی بساز


در این روزهای پر آشوب حاکمیت شمشیرهای خونین در قلب دنیای گرفتار سیل خشونت ها و طوفان برتری طلبی و سونامی زیاده خواهی های جاهلانه چقدر جای کشتی نوح در خانواده هایمان خالی است .

در چنین شرایطی خدا دیروز به نوح و امروز به ما میگوید: « به چهت اهل خانواده ات کشتی بساز » . پیدایش ۶ : ۱۴

نوح در آنروز اطاعت کرده بجهت اهل خانه اش کشتی بساخت و همگی از طوفان جان سالم بدر بردند . عبرانیان ‍۱۱ : ۷

امروز نوبت منو شماست . هرگز منتظر صلح و آرامی نمانید . صلح و آرامی آمدنی نیست . صلح و آرامی بوجود آوردنی ست . وقتی شاگردان گرفتار دریای طوفانی مسیح را بعنوان پادشاه صلح و آرامی به کشتی خود آوردند آنوقت طوفان آرام شد . متی فصل چهارده آیه سی و دو میگوید : و چون به کشتی سوار شدند، باد ساکن گردید.

جلیل سپهر

Comentarios


bottom of page