top of page

به شکفتن های جدید فکر کن


برای خود به عدالت بکارید و به حسب رحمت درو نمایید. (هوشع ۱۰ : ۱۲)

بجای یادآوری خاطرات تلخ بیرحمی های خزان، و سـردی روابط زمستانی آدمهای یخ زده، به شکفتن های جدید در بهار پیش رویتان فکر کنید.

بهار فصل کاشتن است. به هر بهانه و دلیل و مناسبتی سخاوتمندانه درخت بکارید. اگر نمی توانید، کمی سبزی در باغچه بکارید. اگر این را هم نمی توانید انجام دهید، بوته گلی در گلدان بکارید و اگر آن را هم نمی توانید، لطفا بـذر ظریف عواطف شیرین و دانه های لطیف احساس پاک تان را در سطل آشغال شخصیت های بیماری که مقصدشان محل دفن زباله های تعفن گرفته است نریزید. بلکه بـذرهای عشق و امیدتان را مانند قاصدک های عاشق به دست بادهایی که بطرف زمینهای حاصلخیز ملکوت خدا می روند بسپارید تا در پادشاهی خداوند صلح و سرور سلامتی، عیسی مسیح بحسب رحمت درو کنید. این شیرین ترین پاسخ من و شما به تلخ ترین خاطرات گذشته زندگی مان است.

جلیل سپهر

Comments


bottom of page