top of page

بگذارید نور شما بر مردم بتابد


چراغ را میافروزندکه بر چراغدان بگذارند. آنگاه به همه کسانیکه در خانه باشند روشنایی میبخشد. (متی 5 : 15 )

روشن شدن چراغ هنر و استعداد و توانایی و مسئولیت لامپ نیست . چراغ در قدیم توسط روغن و امروز توسط جریان الکتریسته روشن میشود.

اما روشن ماندن در چراغدان کار و وظیفه و مسئولیت چراغ است که بتواند درآن بالا بایستدو دربرابر باد و باران های شرایط دوام بیاورد.این تمثیل را عیسی مسیح برای تفکیک سهم خدا و درک نقش و مسئولیت ما دربرابر تاریکی محیط اطراف مان آورد .

ممکن است شما انسان بسیار با احساس و دلسوز و پر از طرح و فوق العاده با استعداد و هوشمندی هستید و از شرایط تاریکی ذهن های منجمد اطرافتان رنج میبرید. این همان چراغی ست که خدا در وجدان شما روشن کرده . ولی اگر فقط به نالیدن در خلوت و انتقاد از شرایط اکتفا کرده اید همان چراغ روشنی میباشیدکه بجای بودن بر روی چراغدان در پشت صحنه زیر پیمانه ای خود را پنهان کرده اید.

انتقاد از تاریکی زمانی موثر ست که سهم و نقش و مسئولیت خودمان را بعنوان چراغ روشنی که باید بر چراغدان باشد تا محیط خود را روشنایی بخشد درک کنیم و آنرا بپذیریم .

مسیح در آیه بعدی گفت : "بگذارید نور شما بر مردم بتابد " ( متی 5 : 16 )

بعبارتی بخشیدن مسح و استعداد سهم خداست ولی بکار بردن مسح و استعداد نیاز به اراده و تصمیم و اجازه من و شما دارد . به امید درخشیدن شما بر روی چراغدان زندگی تان تا اهل خانه شما بتواند نور را تجربه کند.


جلیل سپهر

Comments


bottom of page