top of page

بگذار باورت معنی ها را تعیین کند
حرفها و رفتار ها نتیجه باور و طرز نگاه دیگران ست

ولی برداشت و تفسیر و معنی ها را باور و طرز نگاه خودمان میسازد

بگذار باورت معنی ها را برایت تعیین کند​

بهترست برای شادی و لذت بجای تقلید از باور دیگران خودمان برحسب باورمان شادی و لذت را تجربه کنیم . زیرا هرچند که ما مسئول طرز تفکر دیگران نیستیم ولی در مورد تقلید وهمشکلی با آنها و خصوصا نسبت به واکنش نشان دادن و برداشت و تعبیری که ازرفتاروافکارشان داریم شدیدا مسئولیم

به همین خاطرعیسی مسیح درتعالیمش بیشتربرروی اینکه

تو چگونه میبینی ؟

تو چگونه میشنوی ؟

تو چگونه میـفهـمی؟

و تو چه ایمانی داری؟

تاکید میکند تا اینکه دیگران چه میگویند وچه نظرو باوری دارند؟

زیرا واکنش های ما نسبت به عقاید و نظریات دیگران مهمتر و سرنوشت ساز تر از حرف و باور آنها نسبت به ماست. بگذار باورتجربی خودت معنی ها را برایت تعیین کند نه تقلید از باورو نظردیگران

جلیل سپهر


Comments


bottom of page