top of page

تاثیر فقط یک حرکت


گاهی فقط یک حرکت، تمام شرایط بازی را عوض می کند. حتی یک حرکت می تواند مسیر سرنوشت یک زندگی را تغییر دهد. بنابراین همیشه مواظب همان یک حرکت بظاهر کوچک، و همان یک حرف بظاهر ناچیز خود باشید، و هیچ حرکتی را بی اهمیت و هیچ حرفی را بی تاثیر نشمارید. برای همـین بود که عیسی مسیح تعلیم داد که قبل از هر فکر، تصمیم، حرف و حرکتی ابتدا ملکوت خدا را بطلبید و بعد حرکت کنید. جالب است بدانیم که در ملکوت خدا یک مهـره سوخته، یک برگ بازنده، و یا یک شخصیت کیش و مات شده وجود ندارد.

وقتی اول ملکوت خدا را بطلبید، ابتدا محیط مناسب و زمینه مساعد، برای کاشتن بذری که در افکارتان دارید را بدست آورده اید، زیرا قانون ملکوت خدا قانون برنده، برنده است می باشد، نه قانون یکی برنده و یکی بازنده.

لطفا قبل از هر چیز ابتدا ملکوت آسمان را برای نوع حرکت خود بطلبید.

جلیل سپهر

Comments


bottom of page