top of page

تبدیل سبد شریعت به آخور فیض
مادر موسی او را بعد از تولد در سبدی قیر اندود گذاشته در رودخانه رها کرد. ( خروج 2 : 3 )

مادر عیسی بعد از تولد او را قنداقه کرده در آخوری گذاشت . ( لوقا 2 : 16)

در محلی که موسی و عیسی را بعد از تولد گذاشتند یک نکته ظریف وجود دارد و آن اینست که سبد شریعت موسی به آخور فیض عیسی تبدیل گردید .یحیی میگوید " شریعت بوسیله موسی آمد اما فیض و راستی بوسیله عیسی مسیح. (یوحنا 1 : 17 )

در واقع تبدیل شدن سبد به آخور اشاره مستقیمی به جایگزینی فیض بجای شریعت و مذهب میکند. به هفت تفاوت مهم در تبدیل

سبد به آخور دقت کنید:


تفاوت اول :

وقتی موسی را در سبد گذاشته در رودخانه رها کردند دختر فرعون او را دید و بخاطر ترحم او را برداشت. اما وقتی عیسی را در آخور گذاشتند لشکری از فرشتگان به احترام او سرود خواندند و سه پادشاه از مشرق آمده در برابر او تعظیم کرده با احترام او را پرستش نمودند .


تفاوت دوم:

سبد موسی نیاز به قیراندود شدن داشت تا آب به داخل آن نفوذ نکند وگرنه موسی غرق میشد. اما آخوری که مسیح در آن خوابیده بود از سطح زمین بالاتر بود و فساد کف زمین به آن نفوذ نمی کرد .او خودش پوشش حفاظتی برای نجات دیگران شد. بخاطر همین پولس می گوید مسیح را بپوشید ( رومیان 13: 14 )


تفاوت سوم :

موسی بوسیله دختر فرعون به فرزند خواندگی پذیرفته شد. اما عیسی آمد تا انسانهایی که به او ایمان می آوردند را فرزند حقیقی خدا گرداند .


تفاوت چهارم :

موسی در هشتاد سالگی درباره کلام خدا صحبت کرد و ده فرمان را بر روی سنگ نوشت. اما عیسی مسیح پیش از بنیاد عالم کلمه زنده خدا بود که به صورت جسم در میان ما ظاهر شد و خودش را در قلب انسانها نوشت


تفاوت پنجم :

اگر موسی را از سبد نمی رهانیدند به یقین می میرد. ولی عیسی روز سوم از مردگان برخاست. او آمد تا انسانهای اسیر ظلمت را از مرگ روحانی برهاند او حقیقتا مردگان را زنده کرد .


تفاوت ششم :

موسی نیاز داشت تا مردم او را به رهبری انتخاب کنند. در حالی که عیسی آمد تا ما را انتخاب کند او فرمود : شما مرا برنگزیدید بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم که بروید و میوه بیاورید . ( یوحنا 15 : 16 )


تفاوت هفتم :

موسی بعد از چهل سال زیستن در خانه فرعون برای اجرای عدالت شخصی را کشت و چهل سال آواره بیابان شد.اما عیسی برای اجرای عدالت حان هیچکس را نگرفت بلکه شخصا به اورشلیم رفته و بر روی صلیب جانش را در راه عدالت تسلیم نمود .

در جشن کریسمس نیاز داریم از سبد شریعت و مراسم مذهبی جلوتر رفته و به آخور فیض که عیسی در آن گذاشته شد نزدیک شده و مانند مجوسیان بگوییم برای پرستش او آمده ایم و هدایای دل خود را تقدیمش کنیم . یقینا خدا ما را بعد از چنین ملاقاتی مانند مجوسیان از راهی دیگر و روشی دیگر در نوع و سبک و روش زندگی هدایت خواهد کرد . ( متی 2 : 12 )

تولد شگفت انگیز و تبدیل کننده مسیح بر همه شما عزیزان مبارک باد .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page