top of page

تجربه آرامی درشرایط طوفانیعیسی در کنار دریای جلیل به پطرس گفت بدنبال من بیا و پطرس بدنبال عیسی رفت ( متی 4 : 19و 20)

آنروز آسمان آفتابی و دریا آرام بود و پطرس میتوانست با خیال راحت ماهیگیری کند . اما دریای جلیل همیشه اینطور آرام نیست

پطرس در همین دریای آرام

چند بار گرفتار طوفانی نا امید کننده شد

یکشب تا صبح نتوانست ماهی بگیرد

یکوقت مشرف به غرق شدن شد

یکوقت از ترس دچار توهم و دیدن شبح شد

در چنین شرایطی عیسی موجهای دریای پر تلاطم پطرس را آرام کرد. تور خالی اش را پر از ماهی نمود . او را از غرق شدن رهانید و گفت خاطر جمع باش "من هستم " زیرا بدنبال عیسی رفته و در اثر قدمهایش راه میرفت

امروز دريای جليل " سياست جهاني" پرآشوب و متلاطم ست و موجها به كشتي امنيت ما ميخورد و ساکنان جهان لحظات ناآرام و نفس گیر و مایوس کننده ای را تجربه میکنند و هر روز به آمار آوارگان و پناهجویان اضافه میشود. ما درین شرایط برای یافتن آرامش بدنبال چه کسی میرویم ؟

امروز هم عيسی بر روي موجهای دریای طوفانی زندگی ما ايستاده و بما میگوید: " خاطر جمع دار مترس "من هستم بدنبال من بیا " اوج تلاطم موجهای دریای زندگی امروز ما وسيله اي ست تا عمق آرامش مسيح دردل هایمان آشكارشود. امروز او را به كشتي گرفتار امواج ناامید کننده زندگی تان دعوت كنيد . حقیقتا با او آرامش را تجربه خواهید کرد . آمین

جلیل سپهر


Comments


bottom of page