top of page

" تغییر فصل ماتم به فصل شادمانی "


فرا رسیدن سال نو میلادی را خدمت شما عزیزان تبریک میگویم. امیدوارم سال نو برایتان سال تحقق آرزوهای نیکوی خدا بر طبق باورهایتان باشد.

 خدا به سموئیل گفت تا به کی برای شاول ماتم میگیری من او را رد نموده ام

( اول سموئیل 16 : 1 و 2 )

ممکن است بعضی از ما در آخرین روز پایان سال مانند سموئیل گرفتار مسائل ناراحت کننده ای باشیم و داریم فصل تلخ ماتم برای آنچه دراین سال برما گذشته است را تجربه میکنیم کلام خدا در  این مورد برای ما پیغام خاصی دارد

سموئیل درفصل ماتم گرفتن برای شائول پادشاه گرفتاربود و هیچ طوری آزاد نمی شد چرا که خودش او را به انتخاب مردم برای پادشاهی مسح کرده بود و سالها روی رشد و تقویت و استواری اش زحمت کشیده و حالا خدا او را بخاطر رفتارش رد کرده بود ولی سموئیل نمی توانست راحت و آسان از او بگذرد

خدا از سموئیل پرسید " تا به کی می خواهی به این ماتم برای شائول ادامه بدهی ؟ برخیز ماتم برای آنچه از دست رفته را ترک کن و ظرف روغن مسح و اقتداری که بتو داده ام را بردار و به خانه یسا برو و من هدایتت میکنم که کدام فرزندش را به پادشاهی برگزینی که مردی موافق دل من باشد نه موافق دل تو

نکته مهم برای تغییر فصل همین است 

درحالیکه ما نیزمانند سموئیل درگیر موضوعاتی موافق دل خودمان هستیم خدا مستقیما به ما می گوید آنچه موافق دل خودت است را ترک کن تا بتوانی آنچه موافق دل من درسال جدید است را را دریافت کنی

تا بـــا آنچه خدا در زندگی ما در سال 2023 تمام کرده خداحافظی نکنیم به فصل جدیدی که خدا میخواهد درسال جدید 2024 تجربه کنیم سلام نخواهیم کرد . بنابراین سال نو هم تکرارهمان کهنگی سالهای گذشته خواهد بود

پیغام مشخص خدا در آن روز به سموئیل و امروز درابتدای سال جدید به من و شما همین است

 لطفا با چیزی که من در زندگی ات تمام کرده ام مشغول نباش تا هدایتت کنم که چگونه فصل جدید زندگی ات را بفهمی و آن را تجربه کنی . همواره درخداوند شاد و تندرست و مبارک باشید

 به امید شروع فصلی تازه درسال جدید میلادی

با احترام جلیل سپهر

Comments


bottom of page