top of page

تفاوت حرف وعمل


اینکه زندگی ات با دیگران تفاوت داشته باشد چیز بـدی نیست . هرکسی سلیقه ای - رویایی - همتی و برداشتی متفاوت از زندگی دارد بنابرین طبیعی ست که زندگی ها متفاوت باشد .


اما آنچه بـد است اینست که خودت با خودت تفاوت داشته باشی . بعبارتی حرفهایت با اعمالت متفاوت باشد . ادعاهایت با ثمراتت ضد و نقیض باشد . توقع ات با هزینه ای که میپردازی همخوانی نداشته باشد . احساس مسئولیتت با خواسته هایت ناهماهنگ باشد. باطن درونی ات با ظاهر بیرونی ات بیگانه و غریبه باشد . این دیگر یک فاجعه مصیبت بار ست .

روی هماهنگ بودن حرف و عملت بیشتر از هر چیز دیگر در حضور وجدانی که به ارزشها و ضد ارزشهای الهی ایمان دارد کار کن . زیرا وجدان بی ایمان انسانها فاجعه تفاوت بین حرف و عملشان را حکمت و زرنگی و مصلحت و هوشمندی و استراتژی روابط مینامند .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page