top of page

جشن پنطیکاست برشما مبارک بادروز پنطیکاست روز جاری شدن روح القدوس باعث تولد و حرکت کلیسای مسیح شد . در آنروز شاگردان اجازه دادند روح خدا از زبان آنها صحبت کند بهمین دلیل مردم حرفهای دل خودشان را از زبان آنها شنیدند. اعمال ۲ : ۸ . اما چرا روح القدوس در آنروز بر آنها جاری شد ؟ بعد از صعود مسیح شاگردان بمدت ده روز با یکدلی و اتحاد با هم جمع شدند . بهم صمیمانه محبت و تشویق کردند . بدون توجه به مقام و عنوان و جنسیت و رنگ و نژاد به مسح و خوانده شدگی همدیگر احترام گذاشتند . دلهایشان را با صداقت و راستی برای هم گشودند . همدیگر را سخاوتمندانه بنا کرده تسلی دادند . ایمان و تجربیات روحانی شان را برای هم تعریف کردند . به گناه و ضعف و اشتباهات و کم لطفی هایشان در حق همدیگر اعتراف کردند و خدا را با تمام دل و جان پرستش نمودند . بعبارتی کاملا از خودشان خالی شدند و راه ورود خداوند به قلب شان را مهیا کردند . آنوقت روح القدوس بر آنها جاری شد. انگار یکبار دیگر خدا بر انسانی که آفریده بود ولی حرکت نمیکرد از نفس خود دمید و او زنده شده به حرکت در آمد . پیدایش ۲ : ۷

امروز هم روش جاری شدن روج القدوس همین است . از خود خالی شدن و به دیگران ارزش دادن . به راستی که برای تولد دوباره و حرکت کردن و فهمیدن و فهمیده شدن نیاز به حاکمیت روح خدا داریم

فیض روح القدوس ار باز مدد فرماید

دیگـران هم بکنند آنچه مسـیحا میکرد

جلیل سپهر


Commentaires


bottom of page