top of page

حراج سالیانه قبل از کریسمس


حراج سالیانه قبل از کریسمس :

امروز در امریکا روز جمعه سیاه ( روز حراج بزرگ سالیانه ) روز ارزان خریدن اجناس قبل از کریسمس بود ولی متاسفانه صحنه ها و اتفاقات ثبت شده در بعضی فروشگاهها نشاندهنده روز ارزان فروحتن ارزشهای انسانی است .

وقتی ارزان خریدن و منفعت شخصی هدف نهایی میشود آنوقت محبت و گذشت و عاطفه و همنوع دوستی و انسانیت بی ارزش میشود .

در زندگی روحانی خود نیز باید مواظب دستاوردهای ارزان قیمت باشیم . زیرا موفقیت ارزان قیمت رشــد ارزان قیمت آرامش ارزان قیمت امنیت ارزان قیمت آزادی ارزان قیمت رابطه های ارزان قیمت عشق های ارزان قیمت پیروی ارزان قیمت و حتی جواب دعاهای ارزان قیمت توصیه کتابمقدس نیست بلکه فریب دنیای شریر ست و هدف مخربی دارد.

حتی نجات ما ارزان و مفت و مجانی مهیا نشده بلکه به قیمت خون گرانبهای مسیح بر روی صلیب تمام شده است و ما باید ابتدا حتما صلیب خود را برداریم و بعد مسیح را پیروی کنیم .

وقتی عیسو خواست شکم گرسنه اش را ارزان و بدون زحمت سیر کند تمام هویت و ارزشهای نخست زادگی اش را به کاسه آش برادرش یعقوب فروخت . وقتی یهودا شاگرد مسیح خواست بدون زحمت پولدار شود گنجینه رابطه سه ساله اش با مسیح را به سی پاره نقره ناچیز فروخت.

هرگز در مسیح بدنبال برکت بدون حرکت و موفقیت بدون زحمت نباشیم و گرنه گرفتار فروشندگانی میشویم که جنس ارزان را به قیمت ارزان خریدن ارزشهای انسانی مان میفروشند.


جلیل سپهر

Comments


bottom of page