top of page

حشرات موذی را از خودتان دور کنیددر پارک شاخه ای دیدم که با وجود وصل به تنه درخت بودن خشک شده. بیاد تعلیم مسیح افتادم که میگوید : من تاک هستم و شما شاخه ها هر شاخه که در من بماند میوه میآورد . ( یوحنا 15 : 5 ) با خودم فکر کردم پس چرا این شاخه خشک شده ؟


چنانکه در عکس میبینید دور این شاخه را عنکبوت بطور کامل تار تنیده و امکان نفس کشیدن را از او گرفته و کاملا خشک شده میدانیم که عنکبوت گیاه خوار نیست پس علت چیست ؟ علت وجود حشرات روی این شاخه است. عنکبوت برای حشره ها تار بافته نه برای شاخه و شاخه قربانی وجود حشراتی شده که بر روی آن نشسته است .


در زندگی ما نیز شریر علاقه ای به تغذیه کردن از خصوصیات خوب و باورهای الهی ما ندارد بلکه او بدنبال حشراتی ست که بر روی قسمتی از فکر و زندگی ما نشسته اند و ما هیچ توجهی به آن نداریم .


وقتی با وجود سر سبز بودن اجازه بدهیم حشرات غرور و حسادت و خود خواهی و خود برتر بینی یا ناامیدی و حس تقصیر و ناکافی بودن بر روی ما بنشیند حتما شرارت دنیا بدور ما تار میبافد و ما باوجودیکه وصل به تنه فیض خدا هستیم در خودمان خشک میشویم .


لطفا حشرات بی مبالاتی و ناپرهیزی را ازخود دور کنید .آنوقت شیطان هیچ علاقه ای به تار بافتن دور شما ندارد . چنانکه میبینید مابقی درخت سرسبز و تازه است . امیدوارم همواره سر و سبز و بدون حشرات موذی باشید .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page