top of page

خجالت و کم رویی


خجالت و کم رویی، و سکوت در برابر انسان های پررو و پرتوقع، یعنی دادن اجازه نامه رسمی به آنها برای ورود قانونی به زندگی شما و اینکه با کمال وقاحت و بیشرمی شما را در رودروایسی قرار داده و از کم رویی شما سو استفاده کنند و بخواهند به خواسته های نامعقول آنها عمل کنید.

در برابر چنین افراد فرصت طلب و طمع کاری، هنر «نـه گفتن» را بیاموزید تا مجبور نباشید نقش کسی که از ناراحتی دارد منفجر می شود ولی در ظاهر «لبخند مصنوعی میزند» را بازی کنید، و ظاهرا خودتان را راضی و خوشحال نشان بدهید در حالی که از درون دارید رنج و عذاب می کشید.

این فقط خود را نادیده گرفتن و خود را سانسور کردن نیست بلکه رسما خود را فریب دادن است. شخصی که یاد نگرفته در مواقع ضروری « نه » بگوید. طبیعتا شریک جرم مجرمان زندگی اش خواهد بود .

اگر شما خودتان با سکوت کردن و کم رویی چنین اجازه نامه ای به این افراد فرصت طلب داده اید، انتقاد کردن از آنها بی انصافی و مضحک و بی فایده است. جلیل سپهر

bottom of page