top of page

خدای بار دیگر


وقتی فکر میکنی زحماتت برباد رفته یا میبینی کارهایت نتیجه نـداده و یا احـساس میکنی شکست خوردی و فرصت هات به آخـر رسیده سریع ناامید نشو و نترس . کمی صبر کن و برای شرایط بهتر شکرگزاری کن .


هیچوقت در مشکلات به فکر چطور تحمل کردن شرایط نباش .

طرح خدا تحمل شرایط بـد نیست بلکه تبدیل شرایط بد است.

شکرگزاری کن و باز هم شکرگزاری کن و تسلیم شرایط نشو و عقب نکش .


مطمئن باش تا زمانیکه کامل نشدی خـدا کارش با تو تمام نشده و از ما ناامید نمیشود. مانند پدر و مادری که با افتادن کودکشان از اینکه راه برود ناامید نمیشونـد . خـدای مـا خالق فرصت هاست او همیشه خـدای بار دیگر است . شکرگزاری کن و ناامید نشو


خدا در " کتاب ارمیا فصل 31 " به قومی که کاملا شکست خورده و درشرایط اسارت و تبعید و محو شدن هویتشان بودند " هشت مرتبه " میگوید من خدای بار دیگر هستم و آنها را " بار دیگر "به صحنه زندگی برگردانید. در آن شرایط سخت به آنها گفت:


آیه 4 - بار دیگر ترا بنا خواهم کرد

آیه 4 - بار دیگر با سرودها خواهی رقصید

آیه 5 - بار دیگر درختان انگورت را خواهی کاشت

آیه 12 - بار دیگر غمگین نخواهی شد

آیه 23 - بار دیگر مردم را برکت خواهی داد

آیه 29 - بار دیگر از زخم زبان ها پیروزمند بیرون خواهی آمد

آیه 34 - بار دیگر مردم خدا را بوسیله خدمتت خواهند شناخت

آیه 40 - بار دیگر شرایط زندگی ات برای خداوند مقدس خواهد بود


آن خدا امروز بر درب قلبت ایستاده و میگویـد اگر باز کنی داخل خواهم شد و بار دیگر ترا بلند خواهم کرد و با هم مصاحبت و همکاری خواهیم داشت .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page