خدا شما را شخصا خوانده است.یکی از رایج ترین سئوالات ایماندران به مسیح این است که: خوانده گی من در مسیح چیست؟ من به چه خدمتی خوانده شده ام؟

رایج ترین جواب هم این است که: دعا کن و روی خدا را بطلب تا خوانده گی خود را در خداوند پیدا کنی.

اما خدا قبل از خواندن هرکدام ما به «خدمتی خاص» ابتدا ما را به «خصوصیات شخصیتی خاصی» خوانده است که برای فهمیدن آن هیچ نیازی به دعا کردن و سوال کردن از دیگران نیست. و ما تا در آن شخصیت قرار نگیریم، قادر به درک خوانده شدگی خود در خدمت نخواهیم بود.


هفت خصوصیات شخصیتی که به آنها خوانده شده ایم:

۱- ما به شخصیتی مقدس و پاک خوانده شده ایم. (اول قرنتیان ۱ : ۲)

۲- ما به شخصیتی آزاد از اسارت ها خوانده شده ایم. (غلاطیان ۵ : ۱۳)

۳- ما به شخصیتی صلح آمیز و اهل سلامتی خوانده شده ایم. (کولسیان ۳ : ۱۵)

۴- ما به شخصیتی صبور در زحمات مسیحی خوانده شده ایم. (اول پطرس ۲: ۲۰ - ۲۱)

۵- ما به شخصیتی که بدی را با بدی تلافی نمی کند خوانده شده ایم. (اول پطرس ۳ :۹)

۶- ما به شخصتی مطیع ایمان خوانده شده ایم. (رومیان ۱ : ۵ -۶)

۷- ما به شخصیتی محبت آمیز خوانده شده ایم. (افـسسـیـان ۴ : ۱ -۲)


خصوصیات هفت گانه شخصیت در ایمان مسیحی یک وظیفه است و ما تا در جهت انجام وظیفه خود حرکت نکنیم، خدمتمان هر چقدرهم که مهم، گسترده، محبوب و معروف باشد، در نظر خدا مانند سنج فغان کننده بیهوده و باطل است.

(اول قرنتیان ۱۳ : ۱- ۳)

برای دریافت خدمتی که به آن خوانده شده اید ساده ترین راه، رشد در ایمان است و تنها طریق رشد ایمان «خواندن کلام خداست» زیرا ایمان از شنیدن کلام خداست. (رومیان ۱۰ : ۱۷)

بعبارتی تا زمانی که آنچه باید باشیم، هنوز نشده ایم، آنچه که باید انجام دهیم را نخواهیم فهمید.

جلیل سپهر