top of page

خدمت به دیگران - وظیفه درخانوادههمه خدمات حتی خدمت کلام خـدا در کلیسا یک " دعـوت الهی" مهم و ارزشمند است و همه این حـق را دارند آنرا بپذیرند یا رد کنند. ولی خدمت کردن به خانواده درداخل خانه یک " وظیفه و مسئولیت الهی" میباشد که هیچ حقی برای انجام ندادن آن نداریم .


این یک حقیقت است که خـدا هیچ خدمتی را از هیچکسی در بیرون ازخانه نمیپذیرد مگر اینکه ابتدا وظیفه اش را در داخل خانه به نیکویی و با روحیه مسئولیت پذیری انجام داده باشد و برای همسر و فرزندانش الگوی سالمی باشد .


مطمئنا بدون مـا " خدمت کلیسا " زمین نمیماند زیرا افراد زیادی هستند که دعوت به خدمت دارند و میتوانند خدمت کنند. ولی جایگاه " وظیفه مـا در خانواده " بدون ما خالی خواهد ماند . زیرا هیچکس دیگری در دنیا وجود ندارد که بجای ما برای فرزندانمان پدر و مادر باشد و یا برای همسرمان نقش همسر را ایفا کند.


لطفا همسر و فرزندانتان را قربانی خدمت به دیگران نکنید و تقصیر را به گردن کار خدا نیندازید. با قربانی شدن مسیح بر روی صلیب دیگر هیچ نیازی به قربانی شدن خانواده شما نیست . چنانکه خدا اجازه نداد ابراهیم پسرش را برای خدا قربانی کند.


شما در خدمت کلیسا شاخه ای ازدرخـتی هستید که شاخه های زیادی مثل شما دارد ولی درخـانه و خانواده شما تنها مهره ای هستید که بود و نبودتان مسـیر سرنوشت خانواده را تغییر میدهد. وظیفه ما در خانه زیر بنای خدمت ما در بیرون خانه است . امروز زیر بنای خدمت مان را طوری بسازیم که فـردا برکات خدمت مان قربانی ضعف روابط و فقـرعاطفی خانواد مان نـشود.


جلیل سپهر

Comments


bottom of page