top of page

خشم وعصبانیت


حرفی که از لوله توپ و تانک و تفنگ خشم و عصبانیت و توهین بیرون بیاید اگر حرف درستی هم باشد هرگز شنیده و فهمیده نمیشود. زیرا که شنونده اش را به خاک و خون کشیده است . چقدر مفید و تاثیرگزار و ارزشمندست که انتقاد و مخالفت و نپذیرفتن هایمان را طوری بیان کنیم که طرف مقابل فرصتی برای شنیدن و اندیشیدن درباره حرفهایمان داشته باشد .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page