top of page

خـیزید و خـز آریـد که هنگام خـزان است


اینروزها گل ها درپیش رویشان با روزهای متفاوتی روبرو هستند و باید بزودی تصمیم بگیرند که به گلخانه برگردند یا درهمان جایی که عادت کرده اند بیرون بمانند

این تصمیم بین بودن ویا نبودن است. پاییزوزمستان با کسی شوخی ندارند حتی باغبان دل سوزهم نمی تواند به آنها در خارج از گلخانه کمک کند


ما نیز دردنیای بی ثبات همواره با شرایطی متفاوت ازعادت هایمان و متضاد با آن چه آن را اعتماد مینامیدیم روبروهستیم.همه چیزوهمه کس، در همه جا درحال تغییرند. چون فصل تابستان دوستی ها درحال تبدیل شدن به فصل زمستان ارزش های انسانی است

ما باید هر چه زودتر به ملجاء و پناهگاه امن باغبان آسمانی خود پناه ببریم تا درزیر چترامنیت وحمایت خدای محبت، پاییزسرد و زمستان یخ زده روابط را به سلامتی بگذرانیم. همین حالا تصمیم بازگشت به گلخانه الهی را بگیرید . زیرا برای همه گل های غافلگیرشده وجا مانده درخارج از گلخانه " اولین باد پاییزی " آخرین لحظه حیات شان بوده . خیزید و خزآرید مبادا ما نیزغافل گیرشویم

جلیل سپهر

Comments


bottom of page