top of page

درسی که باید از فصل پاییز آموخـت
هوای پاییزی رنگ برگ ها را تغییر می‌دهد. بادهای پاییزی همه برگ ها را از شاخه ها جدا می‌سازد. طوفان های پاییزی بعضی شاخه های درختان را می‌شکند. رعـد و برق های پاییزی گاهی درخت ها را به آتش می‌کشند. امـا پاییز با تمام اقتدارش قادر نیست هویت درخت را عوض کند. شاخه های شکسته درخت سیب، در بهاری دیگر دوباره جوانه و شکوفـه سیب می آورد و نه هیچ میوه ای دیگر. پاییز شرایط نامساعد زندگی فقط یک فصل است و همانطور که آمد، همچنان هم خواهد رفت و با هیچ قدرتی قادر نیست باور، فرهنگ و تمدن ریشه دار تو را عوض کند. بنابراین خودت را درگیر هویت بیرحمانه پاییز نساز بلکه با امیدی زنـده مشغول ستایش باورها، فرهنگ و تمدن ریشه دارت باش تا زنده بمانـند و جوانه هایت در بهاری دیگر جوابگوی زخم ها و جبران کننده خـسارات خـزان زندگی ات باشند. بقول ایوب: “برای درخت امیدیست که اگر بریده شود باز دوباره خواهد رویید و از بوی آب مثل نهال تازه شاخه هـا میآورد.” (ایوب ۱۴: ۷-۸)

جلیل سپهر

Comments


bottom of page