top of page

درک حقایق تلخ یا تجربه کرن آن ؟" مانند مار هوشیار و مانند کبوتر ساده باشید "

( متی 10 : 16)

به فرزندانتان دروغ نگویید

به آنها نگویید زندگی زیباسـت

به آنها نگویید تو بهترین و عالیترینی

به آنها نگویید تـو حتـما مـوفـق میـشوی

به آنها نگویید همه آدمها خوب و مهربانند

به آنها نگویید اگر مدرک بگیری خوشبخت میشوی

به آنها نگویید دنیا عدالت و امنیت و مساوات ست

به آنها نگویید با صـبر هـمه غــوره ها حــلــوا میـشـود

به آنها نگویید سرنوشت یک شانس و اقبال و تقدیرست

به آنها نگویید من را همیشه و در هر حالتی در کنارت داری

به آنها نگویید اگر بمانی. اگر بروی . اگر غم ها را تحمل کنی

اگر از آنچه میگویم اطاعت کنی سعادتمند و خوشبخت میشوی

اینها دروغ محض ست و با واقعیتهای اجتماع گرگ صفت فردا تضاد دارد

آنها را با قصه های مرغ تخم طلا و سکه شانس و چراغ جادوی مهربانی های تان به بیراهه نکشانید. بگذاریدآنها بطور طبیعی با حقایق زندگی روبرو شوند

به آنها بگویید زندگی صفحه خالی و نانوشته است و به همان شکلی در میآید که خودت با قلم همت و جوهر باور و ایمان به ارزشهایت بنویسی .

گریستن بخاطر دانستن حقایق تلخ امروز بهتر از مصیبت فردا بخاطر ندانستن راه رهایی از تجربه فلاکت بار آنست. کاش باور کنیم که برای زندگی در دنیای زیر سلطه شرارت داشتن سادگی کبوتر بدون داشتن هوشیاری مار کشنده است

جلیل سپهر

Commentaires


bottom of page