top of page

در اشتباهات منتظرتغییرباشیدتا کی برای کسی ماتم میگیری که خدا او را رد کرده ؟

( اول سموئیل 16 : 1)

زمانی مردم بر ضد اراده خدا پادشاه طلبیدند . خدا گفت این انتخاب به ضرر شماست ولی آنها اصرار ورزیدند. بنابرین خدا مسئلت دل آنها را به آنها داد. و به سموئیل گفت شائول را به پادشاهی مسح کن . اما شائول موافق دل خدا عمل نکرد و خدا او را رد نمود . سموئیل با خشم فریاد کشید و برای شائول ماتم گرفت و روز های زیادی اشک ریخت. احتمالا میگفت خداوندا مگر تو خودت شائول را تایید نکردی ؟ پس چرا اینطور شد ؟

ما نیز گاهی از چیزی و یا شخصی خوشمان میآید و با اصرار از خدا تاییدیه میخواهیم. خدا هم خواسته دل ما را بما میدهد. بعد از مدتی میبینیم چه شخص ناموافق و نامناسبی وارد زندگی ما شده آنوقت با حیرت از خودمان میپرسیم

مگر من دعا نکردم ؟

مگر من اراده خدا را نطلبیدم ؟

مگر من با خادمین مشورت نکردم ؟

مگر خدا این شخص را تایید نکرد؟

پس چرا اینطور شد؟ من کجای کار اشتباه کردم ؟

اشتباه زمانی ست که بدون در نظر گرفتن اراده خدا خواسته و تمایلات دل خودتان را طلبیدید و خدا اجازه داد آنرا بدست آورید . این را به حساب اراده خدا و مشورت غلط خادمین و یا ضعیف بودن دعاهایتان نگذارید .

درمان اینست که :

اشتباه خودمان را بپذیریم و هرچند در انتخاب افراد اراده خدا را نطلبیدیم در رد کردن آنها اراده خدا را بپذیریم و برای آنچه خدا رد کرده ماتم نگیریم و خود را گرفتار ناامیدی و افسردگی نسازیم .

در آنروز خداوند به سموئیل گفت : برای کسی که من رد کرده ام ماتم نگیر. برخیز ظرف روغن خود را پر کن زیرا امروز میخواهم تعویض و تغییر و تبدیل بزرگی در زندگی ات بوجود آورم و آنروز داود مرد موافق دل خدا بجای شائول که موافق دل قوم بود به پادشاهی مسح شد .

اگر در چنین شرایطی قرار دارید مایوس نشوید. یقین بدانید در صورت طلبیدن اراده خدا .او قادرست تغییر و تبدیل بزرگی در زندگی شما بوجود آورد . تغییر ساده و بدون درد نیست ولی پذیرفتنش برکت بزرگی دارد. مانند عمل جراحی که همراه با درد و خونریزی است اما شفا و سلامتی را بشما میبخشد .

لطفا خودتان را سرزنش نکنید و به ماتم گرفتن برای افراد بی وفا و نامناسبی که از زندگی تان بیرون رفتند خاتمه دهید . آنوقت خدا شخص مناسب دل خودش را بشما نشان خواهد داد. لطفا آماده تغییر باشید

جلیل سپهرCommentaires


bottom of page