top of page

در بین راه رسیدن به مقصدگاهی در بین راه رسیدن به مقصدی که داری جا میمانی و نمیدانی کی به آن میرسی ؟ انگار زندگی بی حرکت مانده وهمه چیز منتظررسیدن به مقصد ست به مقصدی که هنوزخودت هم نمیدانی کجاست اما فراموش نکن قبل ازفکرکردن درمورد مقصدت .تو یک مقصود داشتی که بخاطرش مهاجرت کردی. فرق زیادی ست بین همه مقصد ها ومقصود ها مقصد « یک مکان » است که آرزو داری روزی به آن برسی اما مقصود « یک هدف » است برای زندگی کردن ». همواره بیاد بیار که تو برای رسیدن به یک زندگی متفاوت بیرون آمده ای نه برای رسیدن به یک مکان متفاوت هیچ وقت برای رسیدن به مقصودت منتظررسیدن به مقصدت نمان. شاید کمی بیشترازآنچه تصورمیکنی طول بکشد وفرصت ها از دست برود. من برای یک ماه به ترکیه رفتم اما به ناچاریک سال و یک ماه درشرایط نامساعد ماندم مبادا روزی که به مقصد رسیدی شرایط راه مقصودت راعوض کرده باشد . الان مقصودت را زندگی کن

درهمین بین راه به مقصد نرسیده

درهمین لابلای سردرگمی

درهمین فصل بلاتکلیفی

زیرا فردا فصل دیگری ست جلیل سپهر


Comments


bottom of page