top of page

در هالوین به دنبال چه هستی؟


در هالوین به دنبال چه هستی؟ چرا زنده را از میان مردگان می‌طلبید؟ (لوقا 24:5)

شادی حقیقی یک احساس زنده و فعال و پویا است که باعث بوجود آمدن نشاط و شور و شعف درونی در انسان میشود.

بنابراین دلیلی ندارد که چنین احساس زنده و پویایی را در مراسم هالوین برای ارواح مردگان بوسیله تزیین با اسکلت و جنازه و جمجمعه و سنگ قبر مردگان جستجو کنیم!!!

مسیح گفت : من شادی خود را به شما میدهم به شادی خداوند خود داخل شوید. متی 25:21 و در جایی دیگر گفت: این را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. یوحنا 15:11

وقتی عیسی مسیح بعنوان منشأ و دلیل واقعی شادی زنده است چرا شادی زنده را در میان مراسم برای مردگان بطلبیم؟

نور حقیقی از درون نور عالم عیسی به جهان تاریک ما میتابد نه از داخل کدویی که نقش مرده ای بر خود دارد.

جلیل سپهر

Comments


bottom of page