top of page

دعوت خدا برای خدمت من چیست ؟


دعوت خدمتی من چیست ؟ رایج ترین سئوال یک مسیحی اینست من به چه خدمتی خوانده شده ام؟ رایج ترین جواب اینست دعا کن تا خوانده شدگی خود را پیدا کنی اما خدا قبل ازخواندن هرکدام ما به «خدمتی خاص» ابتدا ما را به « شخصیتی خاص» خوانده است که برای فهمیدن آن هیچ نیازی به دعا کردن نیست. و تا ما در آن شخصیت خاص قرار نگیریم، هرگز قادر به درک خوانده شدگی خاص خود در خدمت نخواهیم بود هفت خصوصیات شخصیتی که فهمیدنش نیاز به دعا ندارد

اول - ما به شخصیتی مقدس و پاک خوانده شده ایم

(اول قرنتیان ۱ : ۲) دوم - ما به شخصیتی آزاد از اسارت ها خوانده شده ایم (غلاطیان ۵ : ۱۳) سوم - ما به شخصیتی صلح آمیز و اهل سلامتی خوانده شده ایم (کولسیان ۳ : ۱۵) چهارم - ما به شخصیتی صبور در زحمات مسیحی خوانده شده ایم (اول پطرس ۲: ۲۰ - ۲۱) پنجم - ما به شخصیتی که بدی را با بدی تلافی نمی کند خوانده شده ایم (اول پطرس ۳ :۹) ششم - ما به شخصتی مطیع ایمان خوانده شده ایم (رومیان ۱ : ۵ -۶) هفتم - ما به شخصیتی محبت آمیز خوانده شده ایم (افـسسـیـان ۴ : ۱ -۲) خصوصیات هفت گانه شخصیت در ایمان مسیحی یک وظیفه است . تا در جهت انجام وظیفه خود حرکت نکنیم، خدمتمان هر چقدر هم که مهم، گسترده، محبوب و معروف باشد، در نظر خدا مانند سنج فغان کننده بیهوده و باطل است. (اول قرنتیان ۱۳ : ۱- ۳) برای دریافت خدمتی که به آن خوانده شده اید ساده ترین راه، رشد درایمان است و تنها طریق رشد ایمان «خواندن کلام خداست» زیرا ایمان از شنیدن کلام خداست. (رومیان ۱۰ : ۱۷) بعبارتی تا زمانی که هنوز آنچه باید باشیم نشده ایم، خدمتی که باید انجام دهیم را نخواهیم فهمید. جلیل سپهر


Comments


bottom of page