top of page

دل به آدم برفی هایت نبندآدم برفی های زندگی ات حتما ترا ترک می‌کنند، نه بخاطر اینکه بی وفایند بلکه بخاطر اینکه از اول هم وجود خارجی نداشته اند و تو خودت آنها را آنطور که فکر می‌کردی در ذهنت خلق کرده ای.گاهی از آدمها، در ذهن خود چیزی می سازیم که نیستند. فکرهای زیبایی در موردشان می‌کنیم که از آنها بعید است و بـعد که ما را تنها می‌گذارند و می‌روند احساس طرد شدگی می‌کنیم. در حالی که آنها آدم برفی های ساخته دست خودمان هستند و ما آنها را وفادار فرض کرده ایم و حالا هر وقت که آفتاب حقیقت بتابد آب خواهند شد و حتما ما را ترک خواهند کرد.


کلام خدا در (رومیان ۱۲: ۳) می‌فرماید: “فکر هایی شایسته تر از انچه هست نکنید بلکه به اعتدال فکر کنید.” معتدل فکر کردن در مورد خودمان و دیگران رمـز اصلی حفاظت از شکست های عاطفی ست .هرگز در افکار تحت کنترل احساساتتان از آدماها چیزی نسازید که نیستند زیرا بدجوری ضربه می‌خورید.


جلیل سپهر

Comments


bottom of page