top of page

دهان شرات - دهان عدالت


حکم دنیای شرارت

هرکسی که خدایی یا عقیده ای غیر از پادشاه را بپرستد در چاه شیران افکنده شود

( دانیال 6 : 8 )


عکس العمل یک ایماندار

وقتی دانیال فهمید که حکم پادشاه اینست که به چاه شیران بیفتد دهان خود را باز کرده سه بار در روز بحضور خدا دعا میکرد. (دانیال 6 : 8 تا 11 )

نتیجه

خدا فرشته خود را فرستاده ، دهان شیران را بست تا ضرری به دانیال نرسانند (دانیل 6 : 23 )

در دنیا دوتا دهان است. یکی دهان ایمان داران به اقتدار خدا و یکی دهان ایمانداران به اقتدار شرارت و ظلمت

هر دو دهان دارای قدرت ست .

هر دو دهان تاثیر گذارست .

هر دو دهان تغییر دهنده است .

هر دو دهان بر ضد هم هستند .

هر دو دهان قانون مشابهی را رعایت میکنند.

قانون اینست که : هیچکدام با هم همکاری نمیکنند و بطور همزمان باز و یا بسته نمیمانند . بنابراین هرکدام از این دهان ها باز بشود طبیعتا آن دهان دیگر بسته خواهد شد

مهم اینست که ما در برخورد با شرایط سخت چه تصمیمی میگیریم ؟ آیا دهان خود را به پرستش و طلبیدن روی خدا باز میکنیم ؟ یا دهان خود را در حضور خدا بسته و فقط منتظر شانس و اقبال

میمانیم ؟

اگر میخواهید دهان شرارت این دنیا امروز به روی شما و به روی نسل فردای شما بسته بماند. همین حالا قبل از روبرو شدن با شیرهای درنده شرارت این دنیا . دهان خودتانرا به حضور خدا در دعا و پرستش و اعتراف ایمان به عیسی مسیح که آمد تا اعمال شیطان را باطل کند باز کنید .

چون عیسی گفت در برابر طرح شیطان که آمده است تا بدزدد و بکشد و هلاک کنید . من آمده ام تا شما زندگی را بدست آورید و آنرا دوبرابر تجربه کنید . ( یوحنا 10 : 10 )

وقتی دانیال دهان خود را قبل از افتادن درچاه شیران بحضور خدا گشود آنگاه خدا دهان شیران را به روی دانیال بست. یقینا وقتی ما نیز مانند دانیال با خدای خود وارد چاه شیران مشکلات میشویم این شیران هستند که از خدای ما میترسند نه ما از شیران پادشاهان این دنیا

جلیل سپهر

Comments


bottom of page