top of page

دو کاسه خالی


در زندگی جسمی و روحی ما دو کاسه خالی وجود دارد

اول - کاسه زندگی جسمی

کاسه نیازها و احتیاجات ما است که اگر خالی بماند به فقر و تنگدستی افتاده از گرسنگی خواهیم مرد . بنابرین منتظریم خدا آنرا لبریز کند

دوم- کاسه زندگی روحی

کاسه قدردانی و رضامندی و تمجید از خداوند ست که اگر خالی بماند قادر نخواهیم بود حتی با امکانات وسیع مان کوچکترین بهره ای از زندگی ببریم و بخاطر عدم رضایت از زندگی به ناامیدی و افسردگی خواهیم افتاد

کم نیستند مولتی میلیونرها و هنرمندان و نویسندگان و ستارگان مشهوری که هر چند کاسه امکانات جسمانی شان لبریز بود ولی بخاطر خالی بودن کاسه رضامندی از زندگی شان دست به خودکشی زدند

کاسه جسمی ما در مزمور 23 : 5 است که میگوید

کاسه ام از برکات خدا لبریز شده است

کاسه روحی ما در مکاشفه 5 : 8 است که میگوید

کاسه هایی ست که از عطر خوشبوی شکرگزاری مقدسین لبریزست

بنابراین کاسه احتیاجات ما در نزد خدا و کاسه شکرگزاری خدا درنزد ما است

اگر میخواهید کاسه خالی برکاتتان لبریز شود ابتدا کاسه خالی قدردانی و سپاسگزاریتان را لبریز کنید . وقتی عطر خوشبوی قدرشناسی شما بالا برود برکت کاسه احتیاجات شما لبریز شده در اطراف شما خواهد ریخت و تمام سطح زندگی تان را فرا خواهد گرفت

جلیل سپهر


Comments


bottom of page