top of page

رابطه خواستن و نخواستن ها


جمله "خواستن توانستن است " جمله انگیزشی بسيار زيبایی ست ولي گاهی به جمله " چی خواستم چی شد؟ " تبدیل میشود . چرا ؟ جواب را در نقش آفريني يوسف نامزد مريم در روزهای قبل از تولد مسيح دریافت میکنیم . یوسف وقتی برای ازدواج به نزد نامزدش مریم آمد او را حامله دید و درگیر چهار مشکل اساسی شد ( متي ١ : ١٨ تا ٢٥)

اول-  مشکل عاطفی

فکر کرد نامزدش به او خیانت کرده و گرفتار شکست عشقی و عاطفی شد.

دوم - مشکل خانوادگی

نمیدانست چطور ماجرا را به خانواده اش که از آل داود بودند بگوید؟

سوم - مشکل اجتماعی

بین همسایگان و همکاران و دوستان احساس سر شکسته شدن میکرد

چهارم- مشکل مذهبی

طبق قانون یهود باید نامزدش مجازات میشد ( تثنیه 22 : 23 و 24 )

ولی با وجود تمام این مشکلات " یوسف نخواست مریم را رسوا کند " ( متی 1 : 19 )

این " نخواست رسوا کند " کلید اصلی رفع تمام مشکلات یوسف در آن شرایط و رسیدن من شما به خواسته هایی ست که داریم

قانون رسيدن به خواسته ها عبور کردن از نخواستن ها ست . زیرا خيلي چيزها ضد و نقيض ست و با هم جوردرنمیآید و نمیتوانیم هردو را با هم بخواهیم

مانند : بركت و لعنت. شور و شيرين . سرد و گرم . فضايل و رذائل . نور و ظلمت . ایمان و شک . عشق و نفرت . انتقام و عفو . آمرزش و نبخشیدن و و و

هر خواستن مهمي از يك نخواستن مهمى شروع ميشود .

یوسف نخواست از زلیخا ! انتقام بگیرد زیرا تحقق خوابهایش را میخواست

داود نخواست شائول را بکشد زیرا پادشاهی قوم خدا را میخواست

دانیال نخواست قربانی بت ها را بخورد چون تقدس خدا را میخواست

ایوب نخواست خدا را نکار کند زیرا شفا و برکت الهی را میخواست

من و شما چه چیزهایی را نباید بخواهیم تا به خواسته هایمان برسیم؟

زمانی گرفتار بحران "چی خواستم چی شد"میشویم که آنچه نامناسب رسیدن به خواسته هایمان است را هنوز از خودمان دور نکرده ایم . مسیح گفت بین گرم و سرد یکی را انتخاب کنید زیرا با هم جور در نمیآیند .( مکاشفه 3 : 15 )

خدا به تصمیم یوسف که نخواست از مریم انتقام بگیرد احترام گذاشت و همه چیز را بر اش آشکار کرد. (متی 1 : 20 تا 23 ) فرشته خدا به او میگوید :

( مريم برگزيده خداست )

( روح القدس عامل این ماجرا ست )

( هدف خدا رهايي مردم از گناهانست)

( دليل اينست كه كلام وعده داده شده خدا تمام گردد )

رمز رسیدن به خواسته های فردا همین است که بفهمیم چیز هایی را نباید امروز بخواهیم ؟ چه چیزهایی را امروز بایدکنار بگذاریم ؟ چه جیزهایی را امروز باید تحمل کنیم ؟ بدون خداحافظی با امروز فرصتی برای سلام کردن به فردا نیست

جلیل سپهر


Comments


bottom of page