top of page

راههاى جديد متفاوت خدا


اى خداوند طريقهاى خود را بمن بياموز و راههاى خود را بمن تعليم ده . ( مزمور ٢٥ : ٤ )

داود براى حفاظت خود از دست شائول نياز به راههاى جديد خدا داشت زیرا هر جا میرفت شائول و سربازانش راههای او را پیدا میکرند . بنابرين با وجود همه مشغله هاى ذهنى و كارى زمانیکه تمام روز و شب در حال فرار از دست سربازان شائول بود وقتی برای دعا پیدا میکرد و بحضور خدا ميرفت و از او طريقهاى جديد تر و متفاوت تر از راههای دیروزش را تعليم ميگرفت .

همه ما در زندگی شائول هایی داریم که سلامتی و صلح و آرامش و امنیت ما را دنبال میکنند. بنابرین نيازمند آموختن طريقهاى تازه خدا بجهت حفاظت از شرىر هستيم كه مانند شير غران گردش ميكند و كسى را ميطلبد تا ببلعد .

بیایید امروز با وجود تمام کارهایی که داریم بحضور خدا برویم و مانند داود بگوييم خداوندا طريق هاى متفاوت و جدید خود را برای قدم زدن در امروز بمن تعليم ده و براى تصميمات جديدم در هفته ای که پیش رو دارم بوسيله روح القدس با قلبم صحبت كن و مرا به جمیع راستی هدایت فرما و قوت جدیدی برای برخورد با مسائل پیش روی زندگی ام بمن عطا فرما . آمین

جليل سپهر

bottom of page