top of page

رقصیدن به ساز دیگران


شما دعوت شده اید تا در اثر قدمهای مسیح قدم بردارید. ( اول  پطرس 2 : 21 )


مردم تو را مانند خرگوش می دوانند وقتی که شرایط زندگی ات طوری ست که باید مانند لاک پشت آهسته گام برداری و تو را مانند لاک پشت آهسته راه می برند وقتی که لازم است مانند خرگوش سرعت بگیری . واقعیت اینست که دیگران میخواهند تو دقیقا موافق سرعت دلخواه سلیقه و نظر و خواسته آنها قدم برداری. بعبارتی خودت را با آنها  هماهنگ کنی نه با رویا و خواسته و ظرفیت و توانایی های خودت

تنها کسی که تو را درک میکند و خود را بخاطررشد و موفقیتت از جلال الهی خالی کرده و شبیه تو شده و موافق ظرفیتت برای تو فکر و عمل میکند کلمه زنده خدا عیسی مسیح است که تا به مرگ بر روی صلیب خودش را با تو هماهنگ کرده است


 قدمهایت را با قدمهای خدایی تنظیم کن که برای هر پیچ و خم جاده زندگی ات سرعتی مناسب  ظرفیت و توانایی خودت درنظرگرفته تا نه چپ کنی. نه عقب بمانی و نه بازنده باشی


دوست عزیز هرگزبه فکر رقصیدن به ساز دیگران نباش . توقع وخواسته های آنها مانند جیب گشادی ست که درانتهایش سوراخ بزرگی دارد وبا هیچ مبلغی پر نخواهد شـد. جسورانه خودت باش و سخاوتمندانه خودت را زندگی کن اگرحتی هیچکس تایید و تشویقت نکرد

جلیل سپهر


Comments


bottom of page