top of page

رمـز خداحافظی های شیریندر هنگام صعود مسیح. شاگردانش او را با شادمانی پرستش کردند و با خوشی عظیم به اورشلیم برگشته خدا را ستایش کردند. ( لوقا 24 : 51 تا 53)

صحنه خداحافظی همیشه تلخ ست خصوصا با کسی که به او دلبستگی و وابستگی عاطفی داریم . اما چرا شاگردان مسیح در هنگام صعود با خوشی عظیم خداحافظی کرده و شکرگزاری کردند ؟ سه کلید مهم خداحافظی شیرین چیست ؟

کلید اول 

 قبل از صعود به آنها اهمیت نقش و سهم شان را به عنوان شاهدان زنده کار خدا در تغییر نجات جهان گرفتار شرارت تعلیم داد

کلید  دوم 

تفهیم کرد که باید روی پاهای ایمان به باورشان بایستند و با قدرت روح خدا در صحنه زندگی هنرمندانه ایفای نقش کنند 

کلید سوم 

مفهوم خداحافظی و الزام تغییر فصل ها را به آنها آموخت و فهماند که این خداحافظی پایان کار نیست بلکه خدا حافظی با دوران طفلیت در ایمان ست و بزودی با قدرت روح القدس به بالغ بودن سلام خواهند کرد

طفل تا با رحم مادر خدا حافظی نکند به تولد سلام نخواهد کرد

کودک تا با کودکی اش خداحافظی نکند به نوجوانی سلام نخواهد کرد

نو جوان تا با نوجوانی اش خداحافظی نکند به جوانی سلام نخواهد کرد

مجرد تا با مجردی اش خداحافظی نکند به متاهل شدن سلام نخواهد کرد

زوج ها تا با والدین شان خداحافظی نکنند به استقلال سلام نخواهند کرد

هیچکس تا با انسانیت کهنه خداحافظی نکند به خلقت تازه سلام نخواهدکرد

زیـرا

لازمه ورود به فصل تازه "خروج از فصلهای کهنه " است

لازمه ورود به سطح جدید رابطه زناشویی " ترک سطوح کهنه " است

لازمه ورود به ایده های جدید " خداحافظی با ایده های کهنه " است

لازمه ورود به عادتهای تازه خداحافظی با عادتها و باور های کهنه است 

ییغام مهم  صعود مسیح اینست 

"تا با امروزخدا حافظی نکنی به فردا سلام نخواهی کرد"


. زندگی پویا و موفق مجموعه اجتناب ناپذیری ست از

خداحافظی کردن ها و سلام کردنهای ضروری که لازم و ملزوم یکدیگرند 

صعود مسیح بر شما مبارک باد 

جلیل سپهر


Kommentare


bottom of page