top of page

" رمــز عبور از مــرز هلاکت "معروفترین آیه انجیل را میتوانیم در انجیل یوحنا 3 : 16 ببینیم که میگوید : خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد "


این جمله فقط یک آیه تشویقی یا حرف مثبت یا نصیحت دلخوش کننده برای تقویت روحیه نیست . بلکه " کلید رمز رهایی" از هلاکتی ست که شریر وعوامل شرارت بالاترین هزینه ها را برای تحقق آن پرداخت میکنند.

لطفا به تقسیم بندی این آیه توجه کنید .

1- "خدا اینقدر جهان را محبت کرد " این جمله اصلی ترین - بزرگترین و معتبرترین سند درهم شکستن تمام تبعیض های نژادی. ملیتی و جنسیتی در نگاه خداست . زیرا تمام ساکنان جهان ازهر قوم . ملیت و جنسیت و رنگ و نژادی که باشند را در برمیگیرد .

2- " خدا محبت کرد " شگفت انگیزست بدانیم برخورد خدای قدوس با انسان گناهکار از طریق وزن کردن نیکویی و بدیهایش یا معاوضه گناهان با اعمال عادله اش یا قضاوت باورهای مذهبی اش نیست. بلکه بر اساس محبت ذاتی و هویت الهی خودش میباشد زیرا " خدا محبت است " ( اول یوحنا 4 : 8 )

3- " او پسر یگانه خود را داد " پسر به مفهوم جسمانی نیست زیرا خدا نه زاییده میشود و نه میزاید بلکه اشاره به رابطه هویتی با خداست که در صورت ایجاد شدن این رابطه همه انسانها پسر و دختر خدا نامیده میشوند. مهم یگانه بودن این پسرست که برای قربانی شدن بر روی صلیب بجهت پرداخت جریمه گناهان اختصاص یافته . اما چرا عیسی مسیح یگانه است؟ چون کلمه خداست و هیچکس به اندازه کلمه خدا مقدس نیست و کلمه خدا بصورت عیسی مسیح بمیان ما آمد تا به نیابت انسان مزد گناهان را بپردازد .

4- " تا هرکه به او ایمان بیاورد " آیا مسیح مزد گناه تمام بشریت را پرداخت ؟ بله ولی ایمان آوردن و پذیرفتن قیمت پرداخت شده گناه تنها طریق رهایی از گناه ست . زیرا غیر از قیمتی که مسیح برروی صلیب پرداخت کرد هیچ قیمت دیگری که برابر با معیار خدا باشد وجود ندارد. چون همه انسانند و همه جایز الخطا میباشند . بعبارتی همه گناه کرده اند و هیچکس در حد کلمه خدا مقدس و بی عیب نیست که بتواند مزد گناه را بپردازد .

5- " هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد " مسیح گفت شریر بعنوان دزد سعادتمندی ها میآید تا ابتدا ارزش و کرامت شما را بدزدد و بعد هویت شما را بکشد و در آخر موجودیت شما را هلاک کند. اما من آمده ام تا شما حیات جاودانی را بدست آورید و آنرا زیادتراز حـد تصور تجربه کنید .

( یوحنا 10 : 10 )


اینجاست که جمله "هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد " بوسیله قیمتی که مسیح درمقام پسریگانه بر روی صلیب پرداخت کرد " تنها کلید رمز رهایی " از اقتدار نابود کننده شرارت میباشد .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page