top of page

رهایی از دایره تکراری


الیشع بهمراه گاوهایش درحال شخم زدن زمین بود که ایلیا آمد لباس خود را بر او انداخت و او را به خدمت دعوت کرد. الیشع بعد از خداحافظی از خانواده . دو گاو خود را ذبح کرده به گرسنگان داد و بدنبال ایلیا روانه شد .

(اول پادشاهان 19 : 19 تا 21)


زندگی الیشع مانند اکثر ما انسانها خلاصه شده بود در چرخیدن به دور یک دایره محدود و تکراری و یکنواخت. بدون هیچ رویایی برای رشد. هیچ برنامه ای برای تغییر و هیچ هدفی برای رسیدن به مقصدی متفاوت از روزهای قبل

اگر هیچ رویایی برای رشد و برنامه ای برای تغییر و هیچ هدفی برای رسیدن به مقصدی متفاوت از روزهای قبل ندارید شما هم مانند الیشع گرفتار یکنواختی شده اید . و این هدف خدا برای آفرینش شما نیست .

برای درمان باید مانند الیشع اقدام کنید

الیشع دعوت به تغییر دادن زندگی یکنواختش را شـنـید الیشع به امکان تغییر و تبدیل زندگی اش ایمان آورد الیشع به برنامه خدا برای هدفمند کردن زندگی اش بله گفت الیشع با وابستگی های گذشته اش خدا حافظی کرد الیشع امکاناتش را برای رفع نیاز دیگران بکار گرفت الیشع به راه افتاده و در مسیر تغییر زندگی قدم زد

در نتیجه بعنوان شخص مقتدر زمان خودش به ابزار مفیدی تبدیل شد و کار هایی انجام داد که با شخم زدن زمین محدودش هرگز نمی توانست انجام دهد . چــرا من و شما نــه ؟

اگر از زندگی یکنواخت و تکراری و بی ثمر خسته شده اید؟ امروز مانند الیشع با دعوت خدا همکاری کنید . برخیزید و به وسیله ایمان به عیسی مسیح تغییر را در درون خودتان ایجاد کنید و از دایره محدود یک سناریوی تکراری و کلیشه از قبل دیکته شده بـیرون بیایید .آنگاه از آنچه خدا با زندگی تان میکند شگفت زده خواهید شد. مسیح گفت من آمده ام تا شما خودتان را بازیافت کرده و زندگی دو برابر را تجربه کنید .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page